ความเป็นมา

 โครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย สู่อุตสาหกรรมโลก”

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนำผลิตภัณ์ยาง ออกแบบเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต, ผลิตเป็นยางคอมพาวด์ และขึ้นรูปชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทาจากยาง ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมรองเท้า ฯลฯ มีกำลังการผลิตกว่า 90,000 ตันต่อปี เพื่อผลิตและจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ มานานกว่า 35 ปี ภายใต้การขับเคลื่อนธุรกิจโดย ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ท่านมีแนวคิดในการเข้าช่วยเหลือและพัฒนายางธรรมชาติของไทยจากเกษตรกรสวนยาง พัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมโลก ภายใต้การสนับสนุนบัตรส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นโดย บจ. พีไอ อินดัสทรี, ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน และศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ การยางแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายสูงสุดคือ “Sustainable Natural Rubber Initiative”


วัตถุประสงค์ของโครงการ

พัฒนาศูนย์กลางคลังสินค้า เพื่อการบรรจุ การเก็บ และการจัดจำหน่าย

ที่มาและวัตถุประสงค์

ปัจจุบัน แต่ละสหกรณ์ไม่มีอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ และมีพื้นที่จำกัดในการเก็บยางธรรมชาติ ที่ผลผลิตเสร็จแล้ว เมื่อมีคำสั่งซื้อยางมัดก้อนหรือยางอัดก้อนใส่ถุงก็จะรวมกลุ่มสมาชิก และช่วยบรรจุใช้อุปกรณ์เท่าที่มี ไม่มีระบบเครื่องจักรมาช่วยในการบรรจุ และไม่มีชั้นวางสินค้าได้อย่างปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาในปริมาณมากขึ้น เช่น 1 คันรถ หรือประมาณ 15 ตัน ทางสหกรณ์ก็จะใช้เวลาในการบรรจุค่อนข้างนาน ทำให้บางครั้งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าได้ จึงเสียโอกาสทางการขาย

กระบวนการพัฒนา

  1. จัดตั้งศูนย์กลางสินค้า ปรับปรุงสถานที่ กำหนดพื้นที่การทำงานในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น พื้นที่รับยางแผ่นเปลือย พื้นที่รอทดสอบคุณภาพ พื้นที่การมัดก้อน และพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
  2. ติดตั้งเครื่องจักร และสายพาน เพื่อเพื่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการบรรจุสินค้า
  3. ติดตั้งชั้นวางสินค้าเพื่อทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นในพื้นที่ที่มี

อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

ก่อน

หลัง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ปรับปรุงสถานที่ กำหนดพื้นที่การทำงานในส่วนต่างๆ

 

 

ระบบไฟฟ้า

 

 

เครื่องอัดก้อนยาง

 

 

สายพานลำเลียง

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก

 

 

เครื่องซีลระบบสุญญากาศ

 

 

♦ จัดตั้งห้องทดสอบเพื่อออกใบรับรองคุณภาพสินค้า

ที่มาและวัตถุประสงค์

ปัจจุบันทางกลุ่มสหกรณ์ไม่มีห้องทดสอบคุณภาพของยางธรรมชาติที่จำเป็นต้องระบุใบรับรองสินค้า จึงไม่สามารถออกใบรับรองสินค้าให้กับลูกค้าได้ และไม่สามารถรับรองคุณภาพยางธรรมชาติที่ขายให้กับลูกค้าได้

กระบวนการพัฒนา

  1. จัดเตรียมเครื่องมือ และระบบสำหรับทดสอบคุณสมบัติของยางเพื่อออกใบรับรองคุณภาพของยาง และสร้างฐานข้อมูลคุณภาพสินค้าเพื่อที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

ก่อน

หลัง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ระบบจัดเก็บข้อมูล และออกใบรับรองคุณภาพ

 

 

เครื่องทดสอบมูนนี่

 

 

คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

 

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์สำหรับออกใบรับรองคุณภาพ

 

 

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

 

 

สร้างระบบนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางด้านคุณภาพ ทางด้านการตลาด ทางด้านสิ่งแวดล้อม และต่อชุมชนและเกษตรกร

ที่มาและวัตถุประสงค์

ยางธรรมชาติในประเทศไทยมีการผลิตกันมาอย่างยาวนาน และมีการพัฒนาเพื่อให้ยางธรรมชาติมีคุณภาพที่ดีขึ้น แต่ยังขาดระบบการจัดการ การเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปต่อยอดในการพัฒณาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนที่สามารถกลับและทวนสอบได้

กระบวนการพัฒนา

1.ทำระบบเอกสาร Barcode และอบรมกลุ่มสหกรณ์ให้ใช้ระบบ ตั้งแต่กระบวนการรับน้ำยาง แปรรูป น้ำยางเป็นยางแผ่น ควบคุมคุณภาพไปจนถึงการบรรจุ การจัดเก็บ และการจัดจำหน่าย

อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบ

ก่อน

หลัง

มี

ไม่มี

มี

ไม่มี

ระบบการจัดการ และเก็บข้อมูล

 

 

กล่องสำหรับบรรจุยางแผ่นเปลือย

 

 

คอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ

 

 

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

 

 

เครื่องสแกนบาร์โค้ด