กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เราเป็นองค์กรแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เชี่ยวชาญทั้งด้านยางและพลาสติก...

อ่านต่อ


Our Group CompanyInnovation Group News

- บจ. เคมี อินโนเวชั่นมอบทุนโครงการวิจัยยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพฯ ร่วมกับ บพข.
Fri, 02 Sep 2022
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 บจ. เคมี อินโนเวชั่น จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือและมอบทุนวิจัยในโครงการ “การยกระดับศักยภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อการขยายตลาดเชิงพาณิชย์” ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)...... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่น “Partnership Awards 2020-2021 “
Fri, 02 Sep 2022
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบรางวัลยกย่องคู่ค้าดีเด่นประจำปี 2563-2564 ภายในงาน Partnership Awards 2020-2021 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น โดยมี คุณปณิธาน ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเยี่ยมชม IRPC INNOVATION CENTER
Tue, 26 Jul 2022
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารหน่วยงานและนักวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในระดับประเทศและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)... ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นนำกลุ่มเกษตรสวนยางเยี่ยมชม IRPC และสวนตัวอย่าง
Tue, 26 Jul 2022
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คุณปาณิสรา รัตนปัญญาโชติ รองประธานกรรมการบริหาร (ด้านโรงงานและการตลาด) กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น นำคณะเกษตรกรในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรชาวสวนยาง หลักสูตร “ศึกษาดูงานผู้นำ/เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง... ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมสนับสนุนจัดตั้ง Sci Co- Studying Space
Tue, 19 Jul 2022
ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบเงินร่วมสนับสนุนการจัดตั้ง Sci Co- Studying Space และห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565... ... อ่านต่อ >>

- กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นร่วมกับ บจ. เคมี อินโนเวชั่นมอบงบสนับสนุนทางการศึกษาแก่โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรตน์)
Wed, 15 Jun 2022
” คุณกุลวดี ธำรงค์ธนกิจ รองประธานกรรมการอาวุโส ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และจัดการกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น เข้ามอบงบสนับสนุนและอุปกรณ์การศึกษาในโครงการ Play Station มอบหนังสือ มอบอนาคต ได้แก่ ทุนการศึกษานักเรียน 16 ทุน งบสนับสนุนอาหารกลางวัน... ... อ่านต่อ >>

- บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส เข้าร่วมกิจกรรม "หมู่บ้าน อยู่เย็น" กับชุมชนหมู่บ้านสามเนิน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
Wed, 06 Jul 2022
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 บจ. พี ไอ อินดัสทรี และ บจ. ครีเอทีฟ โพลิเมอร์ส ร่วมจัดบูทกิจกรรมในโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง "หมู่บ้าน อยู่เย็น" ประจำปี 2565... อ่านต่อ >>

- บจ. ไทย-นิฮอน ซีลส์ และกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นสนับสนุนวัคซีน Moderna แก่โรงพยาบาลเอกชล จ.ชลบุรี
Fri, 03 Jun 2022
คุณพิมลพรรณ พจน์ไตรทิพย์ รองประธานกรรมการอาวุโส บริษัท ไทย-นิฮอน ซีลส์ ผู้แทนกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเข้ามอบวัคซีน Moderna จำนวน 88 dose ให้แก่ คุณชญาดา กิจจาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหาร โรงพยาบาลเอกชล... ... อ่านต่อ >>