แบบสอบถามสุขภาพและการเดินทาง พนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น (Timeline)


รหัสพนักงาน(ID) *

กรุณากรอกรหัสให้ถูกต้องตามรูปแบบ เช่น S02009, DBK001, O0001 (ไม่ต้องเคาะเว้นวรรค)


ชื่อ-สกุล (Full Name)*


อุณหภูมิร่างกายวันนี้

กรอกเป็นตัวเลขและจุดทศนิยมให้ครบถ้วน เช่น 36.0, 36.5


ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ ? *

ท่านมีอาการระบบทางเดินหายใจเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อย หรือ หายใจลำบาก หรือท่านสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่?

(ถ้ามีโปรดระบุ)


กรุณากรอกวันที่เดินทาง *


1. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 08.00 - เดินทางจากบ้านไปที่ทำงานโดยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัว


2. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 09.00 - ออฟฟิศ ประชุมฝ่ายที่ห้อง Conf.2


3. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 12.00-12.30 น. เดินไปทานข้าวร้านแกงใต้หลังแบงค์กับ นาย ก.


4. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 13.00-15.00 - นั่งทำงานที่โต๊ะ


5. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 15.00-16.00 ประชุมกับ supplier บ.เคพี มีเดีย (คุณนิด, คุณวรรณ, คุณพงษ์) ที่ห้องประชุมตึก 3 ชั้น 1


6. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 16.00-18.00 นั่งทำงานที่โต๊ะ


7. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 18.10-18.30 น. - ซื้อของที่ 7-11 หน้าปากซอย


8. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 18.30-19.30 น. - เดินทางกลับบ้านโดยนั่งรถเมลสาย 145


9. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 19.30-19.35 น. - เดินทางถึงบ้านและนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากปากซอยเข้าบ้าน


10. โปรดระบุ : เวลา / สถานที่ / กิจกรรม / วิธีการเดินทาง / ผู้ร่วมเดินทางหรือร่วมกิจกรรม

ตัวอย่าง 19.35 น. - เข้าห้องพักไม่ได้ออกไปไหน


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่รายงานเป็นความจริง *