บันทึกการวัดอุณหภูมิประจำวัน

รหัสพนักงาน

กรุณากรอกรหัสให้ถูกต้องตามรูปแบบ เช่น S02009, DBK001, O0001 (ไม่ต้องเคาะเว้นวรรค)

อุณหภูมิวันนี้

กรอกเป็นตัวเลขและจุดทศนิยมให้ครบถ้วน เช่น 36.0, 36.5