เมื่อวันที่ 24-25 มิ.ย. ที่ผ่านมา พนักงานกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นและนักศึกษาโครงการ Polymer Technology Summer Camp กว่า 40 คน ได้ไปเยือน “เมืองหอยหลอด ยอดลิ้นจี่ มีอุทยาน ร.2 แม่กลองไหลผ่าน นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม” จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเพื่อป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูมรสุม อนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม นอกจากคณะของเราแล้วยังมีคณะอื่นๆ ทยอยมาร่วมกันปลูกป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าปัจจุบันหลายหน่วยงานหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้จะมีผู้คนเข้าไปทำกิจกรรมกันไม่ขาดสายแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตและการฟื้นตัวของสภาพป่าชายเลนที่ค่อยๆ เสื่อมโทรมลงเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนและผลกระทบจากการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

  หลังจากเสร็จภารกิจทางคณะได้เดินทางไปนมัสการ “หลวงพ่อบ้านแหลม” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนตลาดร่มหุบริมทางรถไฟสถานีแม่กลอง และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้อิ่มเอมใจกับกิจกรรมล่องเรือไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา 5 วัด เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ ได้แก่ วัดอินทาราม วัดบางเกาะเทพศักดิ์ วัดบางกุ้ง วัดภุมรินทร์กุฎีทอง และวัดบางนางลี่ใหญ่ นั่งเรือชมเสน่ห์เมืองแม่กลองแล้วสิ้นสุดกิจกรรมที่ตลาดน้ำอัมพวา ช็อป กิน เที่ยว อุดหนุนสินค้าของชุมชน