กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย “Chem Challenge ครั้งที่ 11” ให้แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ไปร่วมมอบรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้