ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจำกัด

งดการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการ Polymer Technology Summer Camp ประจำปี 2564