โครงการ Polymer Technology Summer Camp ได้จัดการนำเสนอผลงานและปิดโครงการประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ซึ่งผลงานของนักศึกษาในปีนี้เน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือพนักงานบริษัท โดยนำเสนอตั้งแต่กระบวนการสำรวจตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิจัยและทดลอง ไปจนถึงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหลายสถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมฟังการนำเสนอและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและทีมนักวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต