กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นมอบทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรม Chem Challenge ครั้งที่ 9 แก่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเคมีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการตอบปัญหานี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนิสิตในภาควิชาเคมี

          ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธาน กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา