คุณวัชระ อาสนไพบูลย์ ผู้จัดการโรงงาน บจ. ครีเอทิฟ โพลิเมอร์ส และคณะ เข้ามอบงบสนับสนุนโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่มีสภาพหลุดลอกและเสื่อมโทรม ในนามของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นให้แก่ คุณสุรีย์พร เฮงฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสา ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และคณะกรรมการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สวยงามน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

 โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นเล็งเห็นความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดีเพื่อพัฒนาการที่ดีที่สุดของเยาวชนไทยเพื่อเป็นกำลังของชาติในอนาคต