^ Back to Top

 

 

NEWS

กองทุนปฏิมา มอบทุนการศึกษาร่วมสร้างบุคลากรทางการศึกษาไทยในอนาคต

IMG 7058 88

    คุณปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหารด้านธุรกิจการขาย กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนการศึกษาใน “กองทุน ปฎิมา ชุณหสวัสดิกุล” แก่นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแห่งการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทั้งคนดี คนเก่ง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม รวมทั้งผลิตบุคลากรทางการศึกษาทั้งครูมืออาชีพและนักวิชาการในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

IMG 7120

IMG 7150

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer