^ Back to Top

 

 

NEWS

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น หนุนกิจกรรม “Chem Challenge” เสริมศักยภาพนักเคมี GEN ใหม่

 

inno chem challenge6 01

 ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น มอบทุนสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge ครั้งที่ 6” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสปีแห่งการครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลายได้แสดงความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติทางเคมี พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสให้นิสิตภาควิชาเคมีได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างเป็นระบบ และขอแสดงความยินดีกับ นายเชษฐ์ณรงค์ โล้วพฤกมณี และ นายณัฐนนท์ วณิชยานันต์ จากโรงเรียนนครสวรรค์ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้

Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer