^ Back to Top

 

 

NEWS

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น หนุนกิจกรรม “Chem Challenge”

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ให้การสนับสนุนเงินรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการเคมี “Chem Challenge” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับ มัธยมปลาย ได้แสดงความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพก่อนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันของนิสิตในภาควิชาเคมี
 
 
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer