NEWS

อินโนเวชั่น หนุน “Chemtest 36th” สร้าง Next Gen

กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น สนับสนุนทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศและ Rubbery Fresh Air เป็นของรางวัลในโครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฯครั้งที่ 36 (Chemtest 36th) แก่ชุมนุมนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา
 
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นจะขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ดีๆ แก่นักเรียนนักศึกษา Next Generation ให้มีความรู้ความสามารถและมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น จนก้าวมาเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนานำความรู้ความสามารถมาพัฒนาวงการด้านวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต