NEWS

แนะแนวคิดการนำพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรม

คุณจุฑารัตน์ พันธ์ไม้ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น ได้รับเชิญจากสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไปบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดของภาคอุตสาหกรรม ในการนำพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์” ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้มีแนวคิดมุมมองและความเข้าใจในการนำวัสดุพอลิเมอร์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา