^ Back to Top

 

 

NEWS

ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “องค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555

 

ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นที่ได้รัรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์” ด้วยปณิธาน และความมุ่งมั่นของท่านประธานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนวงการวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความเสียสละและวิริยะอุตสาหะมาเป็นเวลานาน ทำให้กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรดีเด่นด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2555 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.แถบ นีละนิธิ

 

 ซึ่งพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ขึ้นรับมอบรางวัลในนามกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
         
 
       ซึ่งพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ใน วันที่ 26 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 08.00-12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากฯพณฯ องคมนตรี พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และ ดร.บัญชา ชุณหสวัสดิกุล ขึ้นรับมอบรางวัลในนามกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น

 

 
 
Innovation Group (Thailand) Ltd.
18 Soi Ramkhamhaeng 30 (Ban Rao) Hua Mak, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand
footer elastomer